Computer Vision

Xây dựng web đổi kiểu tóc với HairFastGAN, Streamlit và Colab – Mì AI

Khám phá cùng chúng tôi cách xây dựng một ứng dụng web thú vị cho việc thử nghiệm các kiểu tóc mới sử dụng công nghệ HairFastGAN! Trong video này,…