Natural Language Processing

Ứng dụng Langchain xây dựng model hỏi đáp nội dung văn bản

🤖 Langchain không chỉ là một hệ thống thông thường, mà còn là một bước đột phá trong xây dựng mô hình hỏi đáp nội dung văn bản. Chúng ta…