Thử làm model phân khúc khách hàng bằng RFM và KMean – Mì AI

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.