Computer Vision

Train RepVGG từ đầu và transfer learning (Phần 2/2)

Xin chào anh em Mì AI, như vậy trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu qua về RepVGG và thử convert và inference RepVGG. Hôm nay chúng ta sẽ…