Computer Vision

Nhìn đời theo cách của mạng CNN (visualize feature maps- heatmap)

Hello anh em, chúng ta đã làm việc với mạng CNN đã lâu lắm rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi đến một món mới hơn là nhìn đời theo…