Share Data

Chung tay đẩy lùi COVID-19, Mì AI cho ra mắt chatbot hỗ trợ thông minh (COVID chatbot)

Trong lúc đại dịch COVID-19 đang lan tràn, tự cảm thấy cần làm gì đó chung tay cùng cộng đồng, tự đề ra mục tiêu, tự nghiên cứu, tự áp…